Company Information

SMKTOP > Guide to SMK > Company Outline

Company Outline (as of June 24, 2014)

Company name: SMK Corporation
Established: April 1925
Capital: 7,996 million yen
Stock: Authorized stocks 195,961,274 stocks,
Issued stocks 79,000,000 stocks
Account settlement date: 31 March
Sales (SMK-Group):

65,796 million yen

Employees (SMK-Group): 6,470 persons
Head Office: 5-5, Togoshi 6-chome,
Shinagawa-ku, Tokyo 142-8511
JAPAN
TEL. (03) 3785-1111
FAX. (03) 3785-1878
Directors
and Auditors:
President
Director, Executive Deputy President
Director, Executive Vice President
Director, Executive Vice President
Director
Chairman of Auditors Meeting
Statutory Auditor
Statutory Auditor
Statutory Auditor

Yasumitsu Ikeda
Yoshio Sakurai
Yoshiyuki  Kaku
Mikio Wakabayashi
Yuji Tanahashi
Terutaka Ikeda
Hajime Yamada
Kouichiro Sugihara
Naru Nakashima

Corporate Executive Officers:
Executive Vice President
Executive Vice President
Vice President
Vice President
Vice President
Vice President
Vice President
Vice President
Vice President
Vice President
Vice President
Paul Evans
Kohei Ohgaki
Hideo Matsumoto
Tsutomu Isoda
Hiroshi Miyakawa
Shigechika Yanagi
Takemi Ishibashi
Harutaka Seki
Masanobu Ikeo
Mitsuhiko Goto
Tetsuo Hara