Company Information
SMKTOP > Guide to SMK > Company Outline

Company Outline (as of April 26, 2016)

Company name: SMK Corporation
Established: April 3 1925
Resistered: January 15 1929
Capital: 7,996 million yen
Stock: Authorized stocks 195,961,274 stocks,
Issued stocks 79,000,000 stocks
Account settlement date: 31 March
Sales (SMK-Group):

77,206 million yen

Employees (SMK-Group): 6,179 persons
Head Office: 5-5, Togoshi 6-chome,
Shinagawa-ku, Tokyo 142-8511
JAPAN
TEL. (03) 3785-1111
FAX. (03) 3785-1878
Directors
and Auditors:
President
Director, Executive Deputy President
Director, Executive Vice President
Director, Executive Vice President
Director
Chairman of Auditors Meeting
Auditor
Statutory Auditor
Statutory Auditor

Yasumitsu Ikeda
Yoshio Sakurai

Yoshiyuki  Kaku
Mikio Wakabayashi
Yuji Tanahashi
Terutaka Ikeda
Tetsuya Nakamura
Naru Nakajima
Ichiro Shimizu

Corporate Executive Officers:
Executive Vice President
Executive Vice President
Vice President
Vice President
Vice President
Vice President
Vice President
Vice President
Vice President
Vice President
Vice President
Paul Evans
Kohei Ohgaki
Hideo Matsumoto
Tsutomu Isoda
Hiroshi Miyakawa
Shigechika Yanagi
Takemi Ishibashi
Harutaka Seki
Masanobu Ikeo
Mitsuhiko Goto
Tetsuo Hara